van Hontem architecten | De bureau filosofie

Filosofie

Bureau Filosofie

Wij gaan er vanuit dat ruimtelijke kwaliteit ontstaat als architectuur en stedenbouwkunde in elkaars verlengde liggen en er een wisselwerking tussen architectuur en bouwen ontstaat.
Dit betekent dat een stedenbouwkundige opzet vanuit de ontwerpvisie logisch dient aan te sluiten op die gegevenheden van het gebied die als bestaand gehandhaafd worden en bebouwde en onbebouwde gebieden de stedenbouwkundige visie versterken.
Verbijzonderingen in de architectonische opzet dienen op een bijzondere stedenbouwkundige plek te zijn gesitueerd en tevens dient de kwaliteit van de openbare ruimte niet in conflict te komen met de bebouwingsopzet.

Daarnaast dient de beeldkwaliteit van de te onderscheiden gebieden voor de aanvang van de architectonische ontwerpwerkzaamheden duidelijk geformuleerd te worden wat betreft architectonische hoofdopzet, kleurstelling en materiaaltoepassing.
De architectuur wordt hierop gebaseerd en kan zo een relatie met de stedenbouwkundige opzet krijgen.
De beeldmiddelen die in de architectuur ingezet worden sluiten op deze wijze logisch aan op zowel de stedenbouwkundige structuur als op de bestemmingscategorie van de woningen.

Wij zijn een bureau dat de bouwopgave als een geheel ziet, waarin de architect van ontwerp tot uitvoering een centrale plaats heeft. Als zodanig hanteren wij geen stijl-premisse en trachten de projecten qua typologie, woningdifferentiatie en gevelbehandeling te verankeren aan plaats, tijd en omstandigheden die voor het project van belang zijn.
Van bijzonder belang achten wij de aansluiting tussen het privé gebied en het openbare gebied in een plan. Eigenlijk dient de stedenbouwkundige opzet een conflict in deze aansluiting te vermijden, maar dit blijkt - om diverse redenen - vaak niet mogelijk.
Daarom achten wij het noodzakelijk een principe oplossing voor deze aansluiting reeds in de fase van het vaststellen van de uitgangspunten voor het voorlopig ontwerp te introduceren, zodat dit aspect geen sluitstuk wordt van de totale planopzet maar een vast onderdeel van zowel de ontwerpopgave als de bouwtechnische uitwerking ervan.

© 2014 van Hontem architecten - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer